Referat Spraw Obywatelskich


Kliknięcie na ikonie obok stanowiska danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:

Aneta Namirowska
kierownik referatu Spraw Obywatelskich
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Namirowska
Tytuł:
mgr
Email:
anamirowska@widawa.pl
Telefon:
43 6721034 w. 47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Lidia Marszał
podinspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych
Imię:
Lidia
Nazwisko:
Marszał
Email:
lmarszal@widawa.pl
Telefon:
43 6721034 w. 38
Opis:

Do obowiązków pracownika należy w szczególności:

 1. Wydawanie dowodów osobistych i wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
 2. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu,
 3. Współdziałanie z organami Policji w zakresie spraw meldunkowych,
 4. Prowadzenie spraw meldunkowych /karty KOM, rejestry i inne/,
 5. Zawiadamianie WKU o osobach zameldowanych,
 6. Współpraca z Terenowym Bankiem Danych,
 7. Prowadzenie ewidencji ludności w formie kartotekowej i elektronicznej,
 8. Prowadzenie rejestru wyborców, stała jego aktualizacja i przygotowywanie spisu
 9. wyborców,
 10. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendum w odrębnie ustalonym zakresie,
 11. Sporządzanie poświadczeń miejsca zamieszkania,
 12. Współpraca z referatem finansowo - budżetowym i okresowe przekazywanie danych o osobach meldowanych pod nowymi adresami,
 13. Wykonywanie spraw dotyczących rejestracji stanu cywilnego w zakresie określonym w odrębnym upoważnieniu wydanym przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 14. Przygotowywanie projektów aktów stanu cywilnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Magdalena Ochocka
podinspektor ds bezpieczeństwa ppoż i BHP
Imię:
Magdalena
Nazwisko:
Ochocka
Tytuł:
mgr
Email:
mochocka@widawa.pl
Telefon:
43 6721034 w. 47
Opis:
 1. Prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji.
 2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
 3. Planowanie i nakładanie w drodze decyzji obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony przy uwzględnieniu w tym zakresie potrzeb sił zbrojnych.
 4. Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;
 5. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej oraz jej koordynowanie w przypadku uruchomienia.
 6. Tworzenie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.
 7. Planowanie i realizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 8. Opracowywanie planów związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.
 9. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.
 11. Prowadzenie magazynu obrony cywilnej.
 12. Prowadzenie czynności związanych z zapewnieniem Ochotniczym Strażom Pożarnym pomieszczeń, środków i innych przedmiotów zabezpieczających ich działalność.
 13. Prowadzenie dokumentacji udziału jednostek OSP w działaniach operacyjnych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z zakupem, eksploatacją i likwidacją sprzętu ratowniczo - gaśniczego, samochodów pożarniczych i wyposażenia osobistego strażaków.
 15. Nadzór nad właściwą gospodarką mieniem gminnym użytkowanym przez OSP;
 16. Wydawanie kart pracy samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz dokonywanie ich rozliczeń.
 17. Nadzorowanie i koordynacja działań nad właściwym zabezpieczeniem i utrzymaniem sprawności bojowej sprzętu będącego w posiadaniu OSP.
 18. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Zarządami poszczególnych jednostek OSP oraz Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Widawie.
 19. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej należących do zakresu działania Gminy.
 20. Prowadzenie spraw BHP w Urzędzie Gminy, a w szczególności:
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • w środowisku pracy i prowadzenie rejestru tych pomiarów,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich i prowadzenie ich rejestru,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, a także prowadzenie rejestrów szkoleń,
 • przygotowywanie w porozumieniu z właściwymi pracownikami projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
 • wyposażanie pracowników Urzędu w obuwie i odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie kart ewidencyjnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  08‑04‑2011 15:22:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  08‑04‑2011 15:22:45
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2015 12:55:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie