Strona Główna


 

Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

z dnia 04.11.2022

Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

z dnia 29.12.2022

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego z dnia 11.05.2023

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego z dnia 07.06.2023

 

Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa

Tel. 43 6721034
Fax 43 6721152
NIP: 831-15-69-344
REGON: 730934571

E-mail: poczta@widawa.pl
WWW: http://www.widawa.pl
BIP: http://bip.widawa.pl
ESP (ePUAP) /7hnjr2k976/skrytka

Telefony bezpośrednie do referatów:

Urząd Stanu Cywilnego:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji:
Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych:
Referat Finansowo - Budżetowy:
Referat Oświaty i Sportu:

 

43 655 75 41
43 655 75 42
43 655 75 43
43 655 75 44
43 655 75 50

Konto: 33 9279 0007 0035 0932 2000 0010
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
oddział w Widawie

Inspektor Ochrony Danych 

Tomasz Szwed

email: inspektor@cbi24.pl

Biuro Rady Gminy Widawa biuro.rady@widawa.pl
Koordynator ds. Dostępności deklaracja dostępności
KLAUZULA INFORMACYJNA - przepisy prawa KLAUZULA INFORMACYJNA - umowy
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, 43 672 10 34
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, 43 672 10 34
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 
 

Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny - Budynek Urzędu Monitoring wizyjny - teren zieleni

Urząd Gminy Widawa prowadzi monitoring wizyjny w budynku Urzędu Gminy Widawa oraz obszaru wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Widawa. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda  osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Widawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Widawa

Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Widawa

Gmina Widawa prowadzi monitoring wizyjny na terenie zieleni urządzonej w Widawie przy ul. Rynek Kościuszki nr dz. 165/6 w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Widawa. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda  osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Widawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

REGULAMIN

 

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Widawa

23‑12‑2014 20:34:57

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach IV Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Widawa na lata 2014-2032".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Widawa na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Gminy Widawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego "ZDROWA GMINA" na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie z przeznaczeniem na realizację Programu w 2015 roku.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: projekty uchwał
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Widawa

11‑12‑2014 08:06:17

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach III sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Spraw Społecznych - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Widawa w 2015 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Widawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.
Do pobrania:
-skan oryginału zaproszenia.
-projekty uchwał


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na II uroczystą sesję Rady Gminy Widawa

04‑12‑2014 14:09:13

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach II Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 roku o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Uroczyste rozpoczęcie obrad mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie.
 2. Przemarsz uczestników sesji do Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie, gdzie będzie kontynuowana uroczysta sesja Rady Gminy.
 3. Otwarcie II sesji Rady Gminy.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy.
 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: skan oryginału zaproszenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na Uroczystą I sesję Rady Gminy Widawa

26‑11‑2014 20:37:45

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach I Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Uroczyste otwarcie I Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach wyborów samorządowych przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Widawie - wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: skan oryginału zaproszenia.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Widawa

03‑11‑2014 11:47:21

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXXII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności mijającej kadencji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rusiec o udostępnieniu gruntu i przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Rusiec w związku z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Kurówek Prądzewski na długości ok. 125 mb oraz upoważnienia Wójta Gminy Widawa do zawarcia porozumienia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za 2014 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.

Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Widawa

16‑06‑2014 12:32:49

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXIX Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Łaskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Widawa.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zborów, obręb Zborów gm. Widawa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu najemcy oraz przeznaczenia jej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Słowackiego w Widawie, obręb Widawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Sarnów, gm. Widawa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu dzierżawcy oraz przeznaczenia jej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej miejscowości Las Zawadzki, obręb Wincentów, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Ochle, gm. Widawa wraz z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Łaskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.
Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Widawa

31‑03‑2014 09:39:48

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXVII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 31 marca 2014 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 - 2015" w roku 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w miejscowości Brzyków gm. Widawa, stanowiącym własność Gminy Widawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wincentów, gm. Widawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego dotychczasowemu najemcy oraz przeznaczenia go do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonego przy ul. Słowackiego 20 w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, dotyczącej tej samej nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Zborów gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2014".
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.

Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Widawa

23‑12‑2013 12:33:24

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie roczne z działalności Wójta Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Widawa w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za realizację Projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Widawa na 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.

Do pobrania: materiały na sesję


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Widawa

25‑11‑2013 14:44:28

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXV Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Widawa w 2014 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2014 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Widawa gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Brzyków gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w miejscowości Brzyków gm. Widawa, stanowiącym własność Gminy Widawa.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.

Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Widawa

17‑09‑2013 13:56:48

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 19 września 2013 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Łaskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie z przeznaczeniem na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - budynku klasztornym pobernardyńskim, przyległym do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego dotychczasowemu najemcy oraz przeznaczenia go do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonego przy ul. Słowackiego 20 w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Widawa.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.

Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2023 14:22:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie