Sprzedaż napojów alkoholowych


Niniejsza procedura dotyczy:

 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Jakie dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz z załącznikami:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienia warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Podstawa prawna:

 • Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473),
 • Uchwała Nr XIX/176/97 Rady Gminy w Widawie z dnia 27 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Widawa,
 • Uchwała Nr XXI/182/01 Rady Gminy w Widawie z dnia 28 września 2001 roku z dnia 28 września 2001 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Widawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Organizacyjny, pok. Nr 14, I piętro.

Termin załatwienia sprawy

Około 1 miesiąca.

Opłaty:

 1. Za wydanie zaświadczenia o dokonaniu o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 zł.
 2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia roku następnego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 4. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Dodatkowe informacje


Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w drugim punkcie. Opłata jest wnoszona na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Tryb odwoławczy:


Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od jej doręczenia - za pośrednictwem Wójta Gminy Widawa.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑12‑2009 08:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑12‑2009 08:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2012 12:12:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie