Strona Główna


 

Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa

Tel. 43 6721034
Fax 43 6721152
NIP: 831-15-69-344
REGON: 730934571

E-mail: poczta@widawa.pl
WWW: http://www.widawa.pl
BIP: http://bip.widawa.pl
ESP (ePUAP) /7hnjr2k976/skrytka

Telefony bezpośrednie do referatów:

Urząd Stanu Cywilnego:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji:
Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych:
Referat Finansowo - Budżetowy:
Referat Oświaty i Sportu:

 

43 655 75 41
43 655 75 42
43 655 75 43
43 655 75 44
43 655 75 50

Konto: 33 9279 0007 0035 0932 2000 0010
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
oddział w Widawie

Inspektor Ochrony Danych 

Tomasz Szwed

email: inspektor@cbi24.pl

Biuro Rady Gminy Widawa biuro.rady@widawa.pl
Koordynator ds. Dostępności deklaracja dostępności
KLAUZULA INFORMACYJNA - przepisy prawa KLAUZULA INFORMACYJNA - umowy
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, 43 672 10 34
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, 43 672 10 34
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 
 

Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny - Budynek Urzędu Monitoring wizyjny - teren zieleni

Urząd Gminy Widawa prowadzi monitoring wizyjny w budynku Urzędu Gminy Widawa oraz obszaru wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Widawa. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda  osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Widawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Widawa

Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Widawa

Gmina Widawa prowadzi monitoring wizyjny na terenie zieleni urządzonej w Widawie przy ul. Rynek Kościuszki nr dz. 165/6 w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Widawa. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda  osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Widawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

REGULAMIN

 

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Widawa

26‑03‑2013 11:37:45

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXI Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 - 2015" w roku 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
  lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku komunalnym przy ul. Słowackiego 20 w miejscowości Widawa gm. Widawa, stanowiących własność Gminy Widawa.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
  czystości i porządku na terenie Gminy Widawa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
  zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
  zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
  stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych
  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Widawa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady
  Gminy Widawa za 2012 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.


Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Widawa

17‑01‑2013 20:40:28

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2013 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy Widawa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Widawa.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.


Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XIX Uroczystą Sesję Rady Gminy Widawa

24‑12‑2012 10:52:20

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XIX Uroczystej Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy podsumowujące dwuletnią działalność.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Widawa.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Widawa w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Widawa na 2013 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Widawa" Panu Stanisławowi Sikorskiemu.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.

Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XVIII Sesjię Rady Gminy Widawa

29‑11‑2012 12:57:35

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XVIII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Widawa w 2013 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2013 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego "ZDROWA GMINA" na lata 2013-2014 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie z przeznaczeniem na realizację Programu w 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Gminie Burzenin na realizację polegającej na "Przebudowie drogi gminnej nr 11900E Antonin - Korzeń".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Widawa udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Spraw Społecznych - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty - stałej komisji Rady Gminy Widawa.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Restarzew Cmentarny.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14) lub do pobrania poniżej.

Do pobrania: materiały na sesję

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Widawa

24‑10‑2012 14:58:23

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 26 października 2012 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej (pok. nr 8) Urzędu Gminy w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z dwóch poprzednich posiedzeń.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/147/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Widawa, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Widawa do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łasku.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są również do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14).


Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Widawa

25‑09‑2012 08:31:23

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XVI Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 28 września 2012 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
  Gminy Widawa.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku komunalnym przy ul. Kiełczygłowskiej 15 w miejscowości Widawa gm. Widawa, stanowiących własność Gminy Widawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa,
  w drodze komunalizacji nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm. Widawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku komunalnym przy
  ul. Słowackiego 20 w miejscowości Widawa gm. Widawa, stanowiących własność Gminy Widawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Widawa na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Widawa na stałe obwody głosowania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Widawa, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są również do wglądu w Urzędzie Gminy Widawa (pok. nr 14).
Do pobrania: materiały na sesję


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Widawa

21‑06‑2012 10:08:28

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XV Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2011 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Widawa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/109/12 Rady Gminy Widawa z dnia 29 marca 2012 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/12 Rady Gminy Widawa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Widawa na lata 2012 - 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za 2011 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za okres od grudnia 2010 roku do końca 2011 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Widawa na lata 2012 - 2016.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Brzyków gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w obrębie Widawa gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu dzierżawcy oraz przeznaczenia jej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Kiełczygłowskiej 15 w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widawa.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

Projekty wyżej wymienionych uchwał dostępne są również do wglądu w Urzędzie Gminy (pok. nr 14).
Do pobrania: materiały na sesjęTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Widawa

26‑03‑2012 08:00:54

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XIV Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 29 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu WND - POKL.09.01.02 - 10 - pod nazwą: "Idziemy przez świat zdobywając wiedzę" realizowanego przez gminę Widawa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów w gminie Widawa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzykowie w Filię Przedszkola Publicznego w Widawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Chrusty, obręb Chrusty, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa, na okres dłuższy niż 3 lata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2011 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009-2015" w roku 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: materiały na sesję


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Widawa

25‑11‑2011 08:45:46

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał w załączonych materiałach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

[pusty]

03‑04‑2007 10:17:59


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości,

sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, ciepła wiosennego słońca oraz radosnych Świąt spędzonych w miłej i rodzinnej atmosferze.
Niech Pokój Wielkiej Nocy zawsze panuje w Waszych sercach!!!

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Pracownicy Urzędu Gminy Widawa


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dorota Kaczmarek
email: dkaczmarek@widawa.pl tel.:(0-43) 672-10-34 w 32 fax: dorotakaczmarek
, w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑09‑2022 13:10:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie