Referat Finansowo - Budżetowy

Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.

Kliknięcie na ikonie obok stanowiska danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:

Agnieszka Smolarek
podinspektor ds finansowych placówek oświatowych
Imię:
Agnieszka
Nazwisko:
Smolarek
Tytuł:
mgr
Email:
asmolarek@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 45
Opis:

Do zadań pracownika należy w szczególności:

 1. Obsługa systemu finansowo - księgowego "XPERTIS Finanse i księgowość".
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej.
 3. Uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych.
 4. Dokonywanie potwierdzeń sald.
 5. Uzgadnianie obrotów i sald z kont analitycznych i rocznych kartotek księgowych.
 6. Ewidencja zaangażowania wydatków bieżących.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości finansowo - księgowej (sprawozdanie miesięczne Rb-28S).
 8. Sporządzanie zbiorczych zestawień z wykonania budżetu dla poszczególnych pracowników.
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 10. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej funduszu socjalnego oraz uzgadnianie kont.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dorota Dominiak
podinspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Dorota
Nazwisko:
Dominiak
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dominika Borszyńska
inspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Dominika
Nazwisko:
Borszyńska
Email:
dborszynska@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew.45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Beata Świstek
podinspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Beata
Nazwisko:
Świstek
Email:
bswistek@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew. 45
Fax:
436721152
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Małgorzata Bączyk
inspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Bączyk
Email:
mbaczyk@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 46
Opis:

Do podstawowych zadań pracownika należy w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi kasowej budżetu Gminy Widawa oraz jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z instrukcją w sprawie gospodarki kasowej, a w szczególności:
  1. sporządzanie zestawień wpływów i terminowe odprowadzanie gotówki do banku obsługującego budżet gminy,
  2. dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, poleceń wyjazdu służbowego, zestawień, list płac,
  3. sporządzanie raportów kasowych.
  dla: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów.
 3. Uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką oraz dokonywanie potwierdzenia sald.
 4. Uzgadnianie obrotów i sald z kont analitycznych, ewidencja zaangażowania dochodów bieżących.
 5. Ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
 6. Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie potwierdzania ubezpieczenia rolników w okresie od 1 lipca 1977 do 30 czerwca 1993 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ewa Wartałowicz
Skarbnik Gminy - kierownik referatu
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Wartałowicz
Tytuł:
mgr
Email:
ewartalowicz@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 w 37
Opis:
Do podstawowych zadań należy:
 1. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej szkół, rozliczeń z ZUS-em i US.
 2. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych jednostek oświatowych, współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół
 3. Gospodarowanie środkami budżetowymi.
 4. Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem szkolnym przez dyrektorów szkół.
 5. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur, rachunków, poleceń przekazywania środków i innych dowodów księgowych,
 6. Organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych jednostek oświatowych oraz sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych,
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Aneta Góra
podinspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Góra
Email:
agora@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 45
Opis:

Do podstawowych zadań pracownika należy:

 1. Sporządzanie list płatniczych, zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników Urzędu Gminy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie-użytecznych.
 2. Sporządzanie list płatniczych dla umów o dzieło i zleceń zawartych przez Urząd Gminy
 3. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń
 4. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych prze pracowników i zakład pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pracowników publicznych, interwencyjnych oraz umów zleceń.
 5. Sporządzanie przelewów związanych z dokonaniem naliczonych wypłat.
 6. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 7. Sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA.
 8. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 11) odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów Z-03, Z-06.
 10. Rozliczanie składki do PZU, sporządzanie deklaracji i przelewów.
 11. Sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 12. Sporządzanie wniosków o refundację i przekazywanie ich do Powiatowego Urzędu Pracy.
 13. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych.
 14. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych, w części płacowej.
 16. Sporządzanie list wypłat jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych
 17. Przygotowanie podjęcia czekowego na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, poleceń wyjazdu.
 18. Przygotowanie zaświadczeń do ZUS odnośnie przychodu uzyskanego przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy pobierających świadczenie emerytalne.
 19. Rozliczenie pożyczek z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 20. Rozliczanie i naliczanie płac.
 21. Dekretowanie faktur oraz ich wprowadzenie do programu Home Banking celem przygotowania przelewów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przypominamy o terminie wpłaty I raty podatku od środków transportowych za 2006 rok !

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Urząd Gminy w Widawie niniejszym informuje, że termin wpłaty I raty podatków od środków transportowych mija z dniem 15 lutego 2006 roku .

Na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, osoby i jednostki uiszczają podatek od środków transportowych bez wezwania w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek: LBS Zduńska Wola o/Widawa 33927900070035093220000010.

Jednocześnie prosi się o wypełnienie i doręczenie załączonych dokumentów do Urzędu Gminy (II piętro, pok. Nr 28).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

I rata podatku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Urząd Gminy w Widawie przypomina płatnikom, że dnia 15 marca br. mija termin zapłaty I raty łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przypominamy o terminie wpłaty I raty podatku od środków transportowych !

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Urząd Gminy w Widawie niniejszym informuje, że termin wpłaty I raty podatków od środków transportowychmija z dniem15 lutego 2005 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, osoby i jednostki uiszczają podatek od środków transportowych bez wezwania w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek: LBS Zduńska Wola o/Widawa 33927900070035093220000010.

Jednocześnie prosi się o wypełnienie i doręczenie załączonych dokumentów do Urzędu Gminy (II piętro, pok. Nr 28).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Dorota
Nazwisko:
Dominiak
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Beata
Nazwisko:
Świstek
Email:
bswistek@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew. 45
Fax:
436721152
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Dominika
Nazwisko:
Borszyńska
Email:
dborszynska@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew.45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Bączyk
Email:
mbaczyk@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 46
Opis:

Do podstawowych zadań pracownika należy w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi kasowej budżetu Gminy Widawa oraz jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z instrukcją w sprawie gospodarki kasowej, a w szczególności:
  1. sporządzanie zestawień wpływów i terminowe odprowadzanie gotówki do banku obsługującego budżet gminy,
  2. dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, poleceń wyjazdu służbowego, zestawień, list płac,
  3. sporządzanie raportów kasowych.
  dla: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów.
 3. Uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką oraz dokonywanie potwierdzenia sald.
 4. Uzgadnianie obrotów i sald z kont analitycznych, ewidencja zaangażowania dochodów bieżących.
 5. Ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
 6. Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie potwierdzania ubezpieczenia rolników w okresie od 1 lipca 1977 do 30 czerwca 1993 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Wartałowicz
Tytuł:
mgr
Email:
ewartalowicz@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 w 37
Opis:
Do podstawowych zadań należy:
 1. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej szkół, rozliczeń z ZUS-em i US.
 2. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych jednostek oświatowych, współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół
 3. Gospodarowanie środkami budżetowymi.
 4. Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem szkolnym przez dyrektorów szkół.
 5. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur, rachunków, poleceń przekazywania środków i innych dowodów księgowych,
 6. Organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych jednostek oświatowych oraz sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych,
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Góra
Email:
agora@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 45
Opis:

Do podstawowych zadań pracownika należy:

 1. Sporządzanie list płatniczych, zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników Urzędu Gminy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie-użytecznych.
 2. Sporządzanie list płatniczych dla umów o dzieło i zleceń zawartych przez Urząd Gminy
 3. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń
 4. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych prze pracowników i zakład pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pracowników publicznych, interwencyjnych oraz umów zleceń.
 5. Sporządzanie przelewów związanych z dokonaniem naliczonych wypłat.
 6. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 7. Sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA.
 8. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 11) odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów Z-03, Z-06.
 10. Rozliczanie składki do PZU, sporządzanie deklaracji i przelewów.
 11. Sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 12. Sporządzanie wniosków o refundację i przekazywanie ich do Powiatowego Urzędu Pracy.
 13. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych.
 14. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych, w części płacowej.
 16. Sporządzanie list wypłat jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych
 17. Przygotowanie podjęcia czekowego na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, poleceń wyjazdu.
 18. Przygotowanie zaświadczeń do ZUS odnośnie przychodu uzyskanego przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy pobierających świadczenie emerytalne.
 19. Rozliczenie pożyczek z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 20. Rozliczanie i naliczanie płac.
 21. Dekretowanie faktur oraz ich wprowadzenie do programu Home Banking celem przygotowania przelewów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Agnieszka
Nazwisko:
Smolarek
Tytuł:
mgr
Email:
asmolarek@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 45
Opis:

Do zadań pracownika należy w szczególności:

 1. Obsługa systemu finansowo - księgowego "XPERTIS Finanse i księgowość".
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej.
 3. Uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych.
 4. Dokonywanie potwierdzeń sald.
 5. Uzgadnianie obrotów i sald z kont analitycznych i rocznych kartotek księgowych.
 6. Ewidencja zaangażowania wydatków bieżących.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości finansowo - księgowej (sprawozdanie miesięczne Rb-28S).
 8. Sporządzanie zbiorczych zestawień z wykonania budżetu dla poszczególnych pracowników.
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 10. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej funduszu socjalnego oraz uzgadnianie kont.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  13‑05‑2003 22:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑02‑2021 13:28:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive