Publiczne Przedszkole w Widawie


Publiczne Przedszkole w Widawie

98-170 Widawa; ul. Nowy Rynek 14
tel. 43 672 10 01;

Strona Publicznego Przedszkola w Widawie

Strona BIP :http://www.przedszkole-widawa.biuletyn.net/

Dyrektorem przedszkola jest mgr Krystyna Partyczyńska (stanowisko to pełni od dnia 1 września 1999 roku).


Z HISTORII PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Widawie funkcjonuje od 1 września 1962 roku. Początkowo mieściło się przy ulicy Pomorskiej 1, jako przedszkole trzy oddziałowe. Kierownikiem ówczesnej placówki była Leontyna Siwak. Następnie zostało przeniesione do budynku po Urzędzie Gminy, mieszczącego się przy ulicy Poniatowskiego 1. Późniejsze funkcje kierownika-dyrektora placówki pełniły kolejno: Teresa Jachacz, Krystyna Troczyńska, Agata Żuber, Grażyna Marta Knol.
W organizacji placówki następowały zmiany w latach 1983-1995. Oddziały dzieci 6-letnich mieściły się w budynkach Lecznicy i Szkoły Podstawowej w Widawie. Następnie pozostały przy Szkole Podstawowej zaś do roku szkolnego 1995, nadzór pedagogiczny sprawował dyrektor przedszkola. W roku 1995 nadzór przekazany został dyrektorowi Szkoły Podstawowej. Od roku szkolnego 2002/2003 do chwili obecnej nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor przedszkola a wszystkie dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym przebywają w placówce przedszkolnej.
W ostatnich latach zmienił się obraz przedszkola. Aby poprawić warunki lokalowe dzieci, budynek poddano remontowi. Na potrzeby socjalno-administracyjne zostało zaadoptowane poddasze, co pozwoliło zwiększyć liczbę sal dla dzieci na parterze. Wyburzono ściany działowe w salach, powiększając w ten sposób pomieszczenia. Wymieniono stolarkę okienną. Wyposażono plac zabaw w nowy sprzęt.
Rodzice chętnie pomagają w pracach na rzecz przedszkola i w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na pomoce, zabawki oraz wyjazdy i imprezy dla dzieci.

" Tu lubimy codziennie przychodzić by się bawić, codziennie harcować,
by się uczyć pisania, czytania oraz przyjaźnie zdobywać"


Nasze przedszkole realizuje ideę podmiotowości nastawionej na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami. Pracę z dzieckiem opieramy na stwarzaniu sytuacji edukacyjnych, zachęcających dziecko do aktywności i działalności, zwracając uwagę na mocne i słabe strony każdego wychowanka. Najważniejsza dla nas jest nie tylko szeroko pojęta samodzielność, ale także gotowość do podejmowania inicjatyw i umiejętność radzenia sobie z problemami.
Wychowanie przedszkolne ma ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości dziecka i "startu szkolnego". Podstawowym zadaniem naszego przedszkola jest zapewnienie prawidłowych warunków dla rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, bezpieczeństwa, wszechstronnego wychowania dzieci i przygotowania do szkoły oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich pociechom opieki wychowawczej.
Zasady organizacji przedszkola określa statut placówki wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 630 - 1630. Dzieci mają zapewnioną ciągłą i fachową opiekę pedagogiczną - wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i wieloletnią praktykę. Dla chętnych dzieci, za dodatkową opłatą organizowana jest nauka języka angielskiego. Odpłatność za przedszkole jest zróżnicowana i wynika z dziennej długości pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilości posiłków. Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola również bez możliwości korzystania z posiłków. Dzieci mieszkające poza Widawą, mają możliwość korzystania z autobusów szkolnych, dowożących wychowanków do przedszkola.
Walorem działalności wychowawczo-dydaktycznej placówki jest pełna otwartość w kontaktach nauczyciele - rodzice. W pełni zdajemy sobie sprawę z tego jakie znaczenie ma współpraca rodziców z przedszkolem. Tak naprawdę to nie tylko dziecko, ale cała rodzina chodzi do przedszkola, dlatego też staramy się pracować nie tylko dla dziecka, ale także dla jego rodziny. W tym też celu zorganizowany został kącik dla rodziców w którym można znaleźć m.in. informacje z życia przedszkola, teksty wierszy i piosenek, przykłady zabaw. Inną formą współpracy z rodzicami jest formuła "otwartych drzwi". Polega ona na tym, że rodzice mogą przyjść do przedszkola o każdej porze, aby co dziecko robi na zajęciach, a także porozmawiać z nauczycielką.

UROCZYSTOŚCI - SPOTKANIA

W naszym przedszkolu organizujemy wiele uroczystości z udziałem rodziców oraz zaproszonych gości.
" Andrzejkowe wróżby " - zajęcia i zabawy kultywujące tradycje ludowe.
" Jasełka " - uroczystość z udziałem rodziców.
" Karnawał " - bal maskowy, zabawa z udziałem dzieci i rodziców.
" Dzień Babci i Dziadka " - uroczystość z udziałem zaproszonych gości.
" Powitanie Wiosny " - zabawy ludowe kultywujące obyczaje ludowe, topienie marzanny.
" Kiermasz świąteczny " - sprzedaż ozdób i stroików wielkanocnych, uzyskane środki przeznaczamy na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla 0dzieci.
" Bez stresu do przedszkola " - zorganizowanie "dni otwartych" dla dzieci nowo przyjętych.
" Kochamy naszych rodziców " - uroczystości z okazji dnia mamy i taty.
" Do szkoły bez lęku " - wycieczka starszaków na lekcję do Szkoły Podstawowej.
" Dorośli dzieciom " - zorganizowanie Dnia Dziecka z udziałem nauczycieli i rodziców.
" Żegnamy przedszkole " - uroczystość zakończenia roku szkolnego w najstarszej grupie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - przepisy prawa KLAUZULA INFORMACYJNA - umowy
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Widawie, Nowy Rynek 14, 98-170 Widawa, 43 672 10 01  ; e-mail :przedszkole.widawa@vp.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. – Marcin Kominiarczyk tel. 575-002-176
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Widawie, Nowy Rynek 14, 98-170 Widawa, 43 672 10 01; e-mail: przedszkole.widawa@vp.pl
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. – Marcin Kominiarczyk tel. 575-002-176
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

 

Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  02‑10‑2006 12:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:(042) 684-98-91
, w dniu:  02‑10‑2006 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2019 13:49:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie