Świadczenia rodzinne

Informacje dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Jakie dokumenty:

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny:
 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, wszystkich pełnoletnich członków rodzin.
 2. Skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci ( dotyczy osób, które pierwszy raz składających wniosek o zasiłek rodzinny, bądź składają wniosek na nowonarodzone dziecko)
 3. PESEL wszystkich członków rodziny
 4. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy
 5. Nakaz podatkowy podatku rolnego z roku poprzedzającego okres zasiłkowy bądź zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 6. Oświadczenie o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (stypendium, diety...)
Osoby ubiegające się o dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
 1. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego (zaświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby , której został udzielony urlop, na które dziecko został udzielony urlop, kiedy urodzone i na jaki okres został udzielony urlop),
 2. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawanie w zatrudnieniu nie krócej niż 6 miesięcy)
 3. zaświadczenie ZUS, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Osoby ubiegające się o dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
 1. Skrócony odpis aktu zgonu drugiego z rodziców,
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (ojciec nieznany).
 3. Wyrok sądu w sprawie o alimenty (wniosek o alimenty od drugiego z rodziców został odrzucony)
Osoby ubiegające sie o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Osoby ubiegające się o dodatek z tytuły rozpoczęcia roku szkolnego:
 1. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
Osoby ubiegające sie o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 1. Zaświadczenie ze szkoły ( dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy dojeżdżają z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
 2. aświadczenie ze szkoły i zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy ucznia w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ( dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy zamieszkują w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr228, poz. 2255 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pok. nr 2, pracownicy socjalni: p.Katarzyna Frąckiewicz i p.Emilia Janowska

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją.

Opłata administracyjna:

Brak

Tryb odwoławczy

w ciądu 14 dni od daty doręczenia decyzji, do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem kierownika GOPS w Widawie.

Dodatkowe informacje

świadczenia rodzinne przyznawane są decyzją administracyjną na okres zasiłkowy (01. IX/31 .VIII)
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  13‑05‑2003 14:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 08:32:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie