Strona Główna


 

Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa

Tel. 43 6721034
Fax 43 6721152
NIP: 831-15-69-344
REGON: 730934571

E-mail: poczta@widawa.pl
WWW: http://www.widawa.pl
BIP: http://bip.widawa.pl
ESP (ePUAP) /7hnjr2k976/skrytka

Telefony bezpośrednie do referatów:

Urząd Stanu Cywilnego:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji:
Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych:
Referat Finansowo - Budżetowy:
Referat Oświaty i Sportu:

 

43 655 75 41
43 655 75 42
43 655 75 43
43 655 75 44
43 655 75 50

Konto: 33 9279 0007 0035 0932 2000 0010
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
oddział w Widawie

Inspektor Ochrony Danych 

Tomasz Szwed

email: inspektor@cbi24.pl

Biuro Rady Gminy Widawa biuro.rady@widawa.pl
Koordynator ds. Dostępności deklaracja dostępności
KLAUZULA INFORMACYJNA - przepisy prawa KLAUZULA INFORMACYJNA - umowy
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, 43 672 10 34
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, 43 672 10 34
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 
 

Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny - Budynek Urzędu Monitoring wizyjny - teren zieleni

Urząd Gminy Widawa prowadzi monitoring wizyjny w budynku Urzędu Gminy Widawa oraz obszaru wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Widawa. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda  osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Widawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Widawa

Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Widawa

Gmina Widawa prowadzi monitoring wizyjny na terenie zieleni urządzonej w Widawie przy ul. Rynek Kościuszki nr dz. 165/6 w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Widawa. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda  osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Widawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

REGULAMIN

 

Zaproszenie do udziału w XLII sesji Rady Gminy Widawa

20‑06‑2017 07:49:58

- 20151231_herb5_9.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XLII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek XLII Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2017-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za 2016 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkalny zasób Gminy Widawa na rzecz ich najemców.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: projekty uchwał

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Widawa

28‑02‑2017 10:00:06

- 20151231_herb5_9.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXXIX Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek XXXIX Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2017-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Widawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej gminy Widawa za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Łaskim w sprawie powierzenia Gminie Widawa przez Powiat Łaski zadania samorządu powiatowego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i przekazania dotacji rzeczowej oraz upoważnienia Wójta Gminy Widawa do zawarcia porozumienia.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: projekty uchwał

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa

16‑09‑2016 09:00:38

- 20151231_herb5_9.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek XXX Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Widawa na 2016 r.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: projekt uchwały (pkt4)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w XXV sesji Rady Gminy Widawa

17‑06‑2016 09:19:55

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXV Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek XXV Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołów dwóch z poprzednich posiedzeń.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2015 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2016-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Rogóźno gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ulica Świerczowska” części drogi gminnej w miejscowości Widawa, Nr 103001E oznaczonej jako działka ewid. Nr 1231 obręb Widawa.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: projekty uchwał.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w XVII sesji Rady Gminy Widawa

20‑11‑2015 15:00:23

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XVII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wydłużenia terminów spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Widawa w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli w latach 2010-2012 oraz w ING Banku Śląskim w 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2015-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w miejscowości Widawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Widawa za udział w pracach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: projekty uchwał

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Widawa

16‑07‑2015 13:06:09
Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Widawa , która odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 roku o godz. 9 00 w Gminnym Ośrodku kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Widawa na stałe obwody głosowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Widawa, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 63/2015 Wójta Gminy Widawa z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 3/2 zlokalizowanej w miejscowości Widawa w gminie Widawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Brzyków, Chociw, Chrusty, Dąbrowa Widawska, Górki Grabińskie, Józefów Widawski, Łazów, Osieczno, Ochle, Patoki, Rogóźno, Restarzew Środkowy, Restarzew Cmentarny, Siemiechów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wola Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zborów.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Widawa

19‑06‑2015 07:54:22

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Gminy Widawa , która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/28/15 Rady Gminy Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2016 - 2019
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Chrząstawa.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Sprawy różne
 20. Zamknięcie obrad.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Widawa

27‑03‑2015 12:04:16

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach VII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2015-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2014 rok.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: projekty uchwał
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Widawa

20‑02‑2015 17:57:11

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach VI Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Widawa na 2015 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Widawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015-2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 - 2015" w roku 2014.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: projekty uchwał
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Widawa

20‑01‑2015 15:38:12

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2015-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Widawa na 2015 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Widawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Widawa.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: projekty uchwał
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Beata Piechowicz
email: bpiechowicz@widawa.pl
, w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2023 13:56:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie