Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych


Kliknięcie na ikonie obok stanowiska danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:

Dorota Kaczmarek
Kierownik referatu
Imię:
Dorota
Nazwisko:
Kaczmarek
Tytuł:
mgr
Email:
dkaczmarek@widawa.pl
Telefon:
43 6721034 wew. 51
Opis:

1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań,

2. Udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacji ich treści,
3. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu,
4. Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
5. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
9. Opiniowanie programów dotyczących programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
10. Przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na odbiór odpadów i nieczystości ciekłych z terenu Gminy,
11. Prowadzeniem monitoringu zrekultywowanego składowiska w miejscowości Chrusty,
12. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów wielkogabarytowych,
13. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości. ulic i obiektów fizjograficznych,
14. Prowadzenie spraw z zakresu numeracji nieruchomości,
15. Wydawanie opinii w zakresie ochrony przed hałasem,
16. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
17. Opiniowanie studium ochrony przeciwpowodziowej,
18. Analiza i informacje dotyczące szkód górniczych,
19. Zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych,
20. Wydawanie zaświadczeń o zgodności projektu albo sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania,
21. Prowadzenie spraw z zakresu podziału i rozgraniczania nieruchomości,
22. Prowadzeniem spraw zakresu ochrony zabytków,
23. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Beata Piechowicz
inspektor ds gospodarki ziemią i mienia komunalnego
Imię:
Beata
Nazwisko:
Piechowicz
Tytuł:
mgr
Email:
bpiechowicz@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 56
Opis:
1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd oraz zamiany gruntów,
2. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),
3. Prowadzenie komunalizacji działek Skarbu Państwa,
4. Przygotowanie wniosków o zasiedzenie działek będących w posiadaniu Gminy,
5. Nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
6. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7. Organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy,
8. Udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie,
9. Prowadzenie spraw z zakresu usuwania azbestu,
10. Prowadzeniem spraw dotyczących opłaty adiacenckiej,
11. Prowadzenie spraw z zakresu opiniowania szkód i szacowania strat związanych z klęskami żywiołowymi,
12. Prowadzenie spraw z zakresu scalania nieruchomości,
13. Spisywanie zeznań świadków potwierdzających prace w gospodarstwie rolnym,
14. Spisywanie zeznań świadków potwierdzających prace w okresie II wojny Światowej,
15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
16. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Danuta Radzioch
podinspektor. ds. gospodarki ziemią i mienia komunalnego
Imię:
Danuta
Nazwisko:
Radzioch
Email:
dradzioch@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 56
Opis:

Do podstawowych obowiązków należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego,
 2. Sprawy umorzeń czynszu lub rozłożeń na raty,
 3. Wydawanie nakazów na usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych,
 4. Nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
 5. Nadzór nad targowiskiem,
 6. Prowadzenie procedury dot. wydawania decyzji w sprawie renty planistycznej,

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Elżbieta Czapińska
pomoc administracyjna
Imię:
Elżbieta
Nazwisko:
Czapińska
Email:
eczapinska@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 43
Opis:

Do podstawowych zadań należy:

 1. Ochrona zwierząt w tym prowadzenie rejestru psów agresywnych,
 2. Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych,
 3. Zgłaszanie padłych zwierząt z terenu gminy,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu opiniowania szkód i szacowania strat związanych z klęskami żywiołowymi,
 5. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego
 6. Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa,
 7. Administrowanie łowiectwem, w tym opiniowanie obwodów łowieckich.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Karolina Stachera
podinspektor ds. inwestycji
Imię:
Karolina
Nazwisko:
Stachera
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  09‑06‑2003 10:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  09‑06‑2003 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑02‑2021 13:31:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie