Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Widawie


Od dnia 1 stycznia 2005 roku na terenie gminy Widawa funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 11.
Zakład działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

 3. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/80/04 Rady Gminy Widawa z dnia 4 lutego 2004 roku.

 4. Decyzji Nr PS.I.8011/585/2004 z dnia 27.10.2004 r. o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego

 5. Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w sprawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (wpisano pod numerem KRS:0000226015 w dniu 08.02.2005)

W skład Zakładu wchodzą:

 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Widawie
  Widawa, Rynek Kościuszki 11, tel. 43 6721017,
  kom.  697 927 971
  strona www

  Skrytka ePuap : /spzpoz-widawa/SkrytkaESP

  BIP: https://spzpoz-widawa.bip.gov.pl/

   

 2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Brzykowie
  Brzyków 21, tel. 43 672 31 29
  strona www

 3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chociwiu,
  Chociw 137, tel. 43 672 37 22
  strona www

Kierownik SPZPOZ w Widawie : Aleksandra Kuświk.Zadania

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń i objętych kontraktem. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1 statutu jednostki, obejmują swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.

Nadzór na SPZPOZ w Widawie sprawuje Rada Gminy Widawa, która dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika Zakładu.

KLAUZULA INFORMACYJNA - prezpisy prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA - umowy
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
    1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie,  ul. Rynek Kościuszki, 11, 98-170 Widawa, 43 672 10 17
    2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
    6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
    7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie,  ul. Rynek Kościuszki, 11, 98-170 Widawa, 43 672 10 17
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 

 

Zdjęcie Ośrodek Zdrowia w Widawie _002_009_005_37012
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Statut SPZPOZ
26‑04‑2005 10:26:45
Uchwała Nr XII/80/04 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
annakrzesniak , w dniu:  26‑04‑2005 10:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  26‑04‑2005 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2022 10:49:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie