Rada Gminy

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady. Dane kontaktowe osób (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym zarząd zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady.

Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Widawa

23‑04‑2007 13:02:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Widawa

20‑03‑2007 15:34:05

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na inauguracyjną sesję Rady Gminy Widawa

22‑11‑2006 10:02:45

Widawa, dnia 21 listopada 2006r.

MIESZKAŃCY GMINY WIDAWA


Uprzejmie z a p r a s z a m do wzięcia udziału w inauguracyjnych obradach I Sesji Rady Gminy w Widawie, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2006 roku o godz. 10:00 , w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.


Proponowany porządek obrad:
1. Uroczyste otwarcie I Sesji Rady Gminy w Widawie.
2. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach wyborów samorządowych przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Widawie.
1) wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Widawa,
2) wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych i Wójta.
4. Wybór Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy.
5. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowowybranego Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy - wystąpienie Wójta.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem


Jan Bartczak


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy w Widawie

28‑08‑2006 14:53:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy w Widawie

19‑04‑2006 11:24:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPROSZENIE na XXVI Sesję Rady Gminy Widawa

23‑11‑2005 14:14:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPROSZENIE na XXI Sesję Rady Gminy Widawa

23‑03‑2005 09:31:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Widawa

21‑02‑2005 14:32:14


Uprzejmie z a p r a s z a m do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy w Widawie, które odbędą w dniu 25 lutego 2005 r.o godz. 10:00, w GOK w Widawie.

Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Gminy w Widawie
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Widawa zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie zabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań publicznej ochrony zdrowia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/03 Rady Gminy w Widawie w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie oraz ustalenia liczby jej członków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/91/04 Rady Gminy w Widawie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widawa nieruchomości położonych w miejscowości Wielka Wieś B z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości wsi Górki Grabińskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Gminy w Widawie z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet i zwrotu kosztów podróży przez sołtysów za udział w sesji.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy Widawa

Jan Bartczak


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Widawa

21‑02‑2005 14:31:10


Uprzejmie z a p r a s z a m do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy w Widawie, które odbędą w dniu 25 lutego 2005 r.o godz. 10:00, w GOK w Widawie.


Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Gminy w Widawie
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Widawa zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie zabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań publicznej ochrony zdrowia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/03 Rady Gminy w Widawie w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie oraz ustalenia liczby jej członków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/91/04 Rady Gminy w Widawie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widawa nieruchomości położonych w miejscowości Wielka Wieś B z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości wsi Górki Grabińskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Gminy w Widawie z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet i zwrotu kosztów podróży przez sołtysów za udział w sesji.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Widawa

Jan Bartczak


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Termin Sesji Rady Gminy

15‑12‑2004 09:08:17

Najbliższa Sesja Rady gminy Widawa odbędzie sie w dniu 29 grudnia 2004 roku o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
annakrzesniak , w dniu:  01‑10‑2004 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  01‑10‑2004 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2016 10:33:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie